Referenser

Kunder

Företagets kunder består framförallt av offentliga aktörer som länsstyrelser och kommuner, men även privata företag som exploatörer och teknikkonsulter. Många uppdrag utförs i samarbeten med andra konsulter. Exempel på kunder som anlitat företaget är:

 

 • Trafikverket
 • Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Länsstyrelsen Stockholm
 • Länsstyrelsen Södermanland
 • Länsstyrelsen Östergötland

 

 • Sweco
 • WSP
 • Nodra AB
 • Wind4shore
 • Hushållningssällskapet

 

 • Norrköpings kommun
 • Linköpings kommun
 • Motala kommun
 • Trosa kommun
 • Södertälje kommun 

Referensuppdrag

Här finns ett urval av uppdrag som Litoralis Natur AB utfört till beställare under 2019. Rapporterna finns att läsa som helhet hos Länsstyrelsen Södermanland och Länsstyrelsen Östergötland via länk nedan. Är du intresserad av övriga publicerade rapporter finns en lista här.

Marin miljövakning av vegetationsklädda bottnar, 2019


Rapporten redovisar resultaten från transektinventeringar av undervattensvegetation på bottnar i Östergötland skärgård sensommaren 2019. Inventeringen utgör det trettonde året i det regionala miljöövervaktningsprogrammet för grunda vegetationsklädda havsbottnar och har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland. 


Övervakningsprogrammet består av elva stationer. Varje station utgörs i sin tur av tre transekter. Under 2019 inventerades tre stationer, det vill säga nio transekter.


Läs rapporten hos Länsstyreslen Östergötland här.


Hättorpsåns vattenförekomst - naturvärden, dammar och vattenkraftsanläggningar 2019


Rapporten beskriver Hättorpsåns vattenförekomst ur ett naturvårdsperspektiv. Hättorpsån hör till de värdefullaste vattendragen inom denna del av Östergötland. Den rinner genom de norra delarna av Motala kommun och ligger inom den norra delen av Motala ströms avrinningsområde. Rapportens fokus ligger på nutida och historiska limniska naturvärden samt befintliga dammar och vattenkraftsanläggningar och dess påverkan på naturmiljön. Men även historik, ägoförhållanden, vattenrätt och förslag på åtgärder för att minska påverkan och gynna vattendragets naturvärden.


Utredningen har tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland. Du kan läsa hela rapporten här.


Marina naturvärden i Södermanland 2019


Denna rapport beskriver resultaten från en inventering av marina naturvärden inom Fifång-Askö-Hartsö MPA-område under åren 2015-2017.


Inventeringsområdet omfattar de delar MPA-området som tillhör Södermanlands län, från Stendörrens naturreservat i väster till Askö naturreservat i öster. Området har mycket höga naturvärden, varför merparten är skyddat som naturreservat och betydande delar ingår i EU:s nätverk Natura 2000.


Rapporten har tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen Södermanland. Läs hela rapporten här.

Publikationer

Här kan du ladda ner en förteckning över publicerade rapporter.


www.litoralis.se

jonas@litoralis.se

+46 703-13 42 80

Lidaleden 686

603 81 Norrköping