Om

Om Litoralis Natur AB

Litoralis Natur AB är ett enmansföretag som ägs och drivs av Jonas Edlund. Verksamheten startades 2003 och bedrivs sedan 2016 i aktiebolagsform. Företaget har sitt säte i Norrköping och utför uppdrag åt statliga myndigheter, kommuner, företag, föreningar och privatpersoner. Uppdragen utförs både i egen regi och i samverkan med andra kompetenser.

 

Företagets uppdrag är huvudsakligen kopplade till marin och limnisk naturvård och utgörs exempelvis av naturinventeringar, utredningar, planering av åtgärdsprojekt, miljöövervakning samt olika typer av rådgivning och stöd i samband med fysisk planering och exploatering. Företaget gör även uppdrag kopplade till terrester naturvård, rörligt friluftsliv och naturinformation.

 

Jonas Edlund har en mångårig och bred erfarenhet av vatten- och naturvårdsarbete. Efter biologistudier vid Linköpings och Uppsala universitet började han 1995 att arbeta som ekolog på Norrköpings kommun. Arbetsuppgifterna var kopplade till naturvård, vattenvård och rörligt friluftsliv och innefattade bland annat naturinventeringar, ärendehantering, skydds- och åtgärdsarbete och naturinformation. Exempel på arbetsuppgifter var naturvärdesinventering av vattenmiljöer, provfisken, dykinventeringar, besöksanläggningar i naturreservat, biotopvård i vattendrag, anläggning av våtmarker och fiskvägar, naturguidningar, föredrag, försurnings- och kalkningsfrågor, övergödnings- och dagvattenfrågor samt revideringar av kommunens naturvårdsprogram. Han deltog även i arbetet med fysisk planering och hantering av vattenverksamheter, strandskydd och bygglovsärenden. Under 2005-2010 var Jonas projektledare för det regionala naturvårdsprojektet Biologisk inventering av sötvatten i Östergötland. Projektet var ett samarbete mellan Länsstyrelsen och länets kommuner och syftade till att öka kunskapen om Östergötlands sötvattenmiljöer. Till arbetsuppgifterna hörde bland annat projektledning, metodutveckling och fältinventering av 120 vattendrag. Sedan 2013 arbetar Jonas heltid som konsult i Litoralis Natur AB.


Titta gärna på publikationslistan eller referensuppdrag om du vill veta mer om vad Litoralis Natur AB gör. 

www.litoralis.se

jonas@litoralis.se

+46 703-13 42 80

Lidaleden 686

603 81 Norrköping